Ekumenická slávnosť 20.10.2013

V nedeľu 20.októbra 2013 sa v Poprade konala ekumenická slávnosť  pri príležitosti 1150 výročia príchodu Konštantín a Metoda na územie Veľkej Moravy. Slávnosť sa konala v rímsko-katolíckom kostole Cyrila a Metoda pod patronátom popradskej pobočky Matice slovenskej. Zastúpené bolo 6 popradských cirkví so svojimi duchovnými predstaviteľmi a spevokolom.

Program bol zostavený tak, že vždy sa prihovoril duchovným slovom brat farár – kazateľ cirkvi a vystúpil jej spevokol. Medzi vystúpením jednotlivých cirkví zaznel umelecký prednes často Konštantínovho Proglasu a Pár písmen na pochvalu Konštantínovi – Cyrilovi v prednese brata Jána Bachledu.

Po Áronovskom požehnaní evanjelickým farárom Dr. L. Bednárom slávnosť ukončila spoločná skladba evanjelického a.v. a rímsko-katolíckeho spevokolu – Starosloviensky Otče náš. Dirigovala Mgr. M. Bednárová.

Bolo to požehnané nedeľné popoludnie. Všetky príhovory duchovných predstaviteľov i piesne spevokolistov zneli na slávu Pána Boha a vďaku za vierozvestcov Konštantína a Metoda, ktorí priniesli ľuďom Božie slovo a Písmo Sväté v zrozumiteľnej reči.

Zuzana Hybenová

Na stránke spravodajského portálu Poprad24 si môžete prečítať obšírnejšiu správu a pozrieť aj záznam z celej slávnosti.