7.7.2024 6. nedeľa po Svätej Trojici

Nedeľné Služby Božie na 6.nedeľu po Svätej Trojici s témou: Život v Kristovi.

Piesne: 381, 292, 202, 498 a antifóna 69.

Môžete si vypočuť kázeň.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube. (záznam končí kázňou, lebo zlyhalo nahrávanie)

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Iz 53, 4-9
Epištola: Sk 8, 26-34
Evanjelium: Mt 28, 16-20
Kázeň: Sk 8, 35-39

Michal Findra