21.1.2024 3.nedeľa po Zjavení

Pravidelné nedeľné Služby Božie 3.nedeľa po Zjavení (posledná). Téma: Ježišovo premenenie.

Piesne: 31, 446, 456, 49 a antifóna 19.

Môžete si vypočuť kázeň.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube.

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Iz 9,1-4
Epištola: Zj 1,9-18
Evanjelium: Mt 17,1-9
Kázeň: 2.Kor 4,6-10

Michal Findra