7.5.2023 4.nedeľa po Veľkej Noci

Nedeľa Cantate – Spievajte! s témou Zasľúbenie Ducha Svätého.

Piesne 152, 148, 602, 362 a antifóna 86.

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Žalm 148
Epištola – Zj 21,1-6
Evanjelium – L 19,37-40
Kázeň — 1S 16,14-23

Michal Findra