19.3.2023 4.pôstna nedeľa

Nedeľné Služby Božie 4.pôstna nedeľa – Laetare (Raduj sa) – Chlieb života.

Piesne: 80, 233, 82, 110 a antifóna: 88

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text — Joz 5,9-12
Epištola — 2.K 5,16-21
Evanjelium — J 12, 20-25
Kázeň — Iz 54,7-10

Michal Findra