12.3.2023 3.pôstna nedeľa

Nedeľné SB 3.pôstna nedeľa – Oculi (Oči) – Premoženiezlých mocností.

Piesne: 114, 89, 83, 93 a antifóna: 31

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text — Iz 55,1-9
Epištola — 1.K 10,1-13
Evanjelium — L 9,57-62
Kázeň — L 22,47-53

Michal Findra