4.12.2022 2.adventná nedeľa

Nedeľné Služby Božie – téma: Kráľovstvo Božie prichádza.

Piesne: 20, 22, 5, 8 a antifóna: 6

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Iz 11,1-10
Epištola – R 15,4-13
Evanjelium – L 21,25-33
Kázeň – Veľ 2,8-13

Michal Findra