24.12.2022 Štedrý večer

Večerné Služby Božie pred slávnosťou narodenia Krista Pána.

Piesne: 25, 41, 53, 60 a antifóna: 8,12

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Iz 63,1-3
Slávnostný žalm – Žalm 2
Evanjelium – L 2,1-14
Kázeň – L 2,1-7

Michal Findra