27.11.2022 1.adventná nedeľa

Nedeľné Služby Božie – téma: Pán prichádza. Služby Božie na začiatok cirkevného roka.

Piesne: 13, 12, 3, 15 a antifóna: 5

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Iz 2,1-5
Epištola – R 13,11-14
Evanjelium – Mt 21,1-11
Kázeň – Zj 3,14-22

Michal Findra