15.5.2022 4.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie na nedeľu Cantate – Spievajte. S podtémou Zasľúbenie Ducha Svätého

Piesne 152, 558, 126, 362 a antifóna 86

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text –Sk 8,29-40
Epištola – 1.J 4,7-12
Evanjelium – L 19,37-40
Kázeň – L 4,42-44

Michal Findra