17.4.2022 Veľkonočná nedeľa

Slávnostné Služby Božie na sviatok vzkriesenia Pána Ježiša Krista.

Piesne: 128, 124, 151, 125, 602 a antifóny 33,32.

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Pripájame ešte záznam pre TV Poprad na 1.slávnosť Veľkonočnú.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Žalm 113
Evanjelium: Mk 16,1-8
Kázeň Mk 16,1-8

Michal Findra