27.6.2021 4.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie s témou: Milosrdenstvo a odpustenie. Tiež sme mali slávnosť záveru školského roka.

Piesne: 188, 642, 203, 624. Antifóna 52

Tu si môžete pozrieť videozáznam celých Služieb Božích:

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Biblické texty:
Starozmluvný text: Žalm 89,1-4 a 15-18
Epištola: Rim 6,12-23
Evanjelium: L 6,36-42
Kázeň: L 6,36-37

Michal Findra