13.12.2020 3.advetná nedeľa

Nahrávka Služieb Božích z Popradu, kde sme pokračovali sme v cykle výkladu Starozmluvných proroctiev. Tentokrát na slová proroka Malachiáša k téme nedele Pripravovateľ cesty Pánovi. Môžete si pozrieť videozáznam celých služieb Božích a tiež je pripravený aj audiozáznam kázne.

Piesne boli 21, 26, 14, 11 a antifóna č.4.

K pozretiu sú aj Služby Božie na 3.advetnú nedeľu zo seniorátu, ktoré boli nahrávané v Ľubickom kostole.

Texty z Biblie:
Starozmluvný text Iz 35,1-10 
Epištola Jk 5,7-10   
Evanjelium Mt 3, 1-12 
Kázeň Mal 3,1-12

Michal Findra