8.11.2020 22.nedeľa po Svätej Trojici

Záznam Služieb Božích na tretiu nedeľu pred koncom cirkevného roka s témou znamenia konca časov. Záznam celých Služieb Božích je video a len kázne audio.

Piesne boli: Piesne: 192, 694, 200, 662 a antifóna 83.

Prinášame aj seniorálne Služby Božie k tejto nedeli nahrávané v Kežmarku.

Ďakujem za službu pri nahrávaní.

Texty:
Starozmluvný text – Žalm 90    
Epištola – 1.Tes 5,1-6 
Evanjelium – Lk 17,20-24
Kázeň – Rim 14,7-9

Michal Findra