17.nedeľa po Svätej Trojici 4.10.2020

Slávnostné služby Božie na sviatok poďakovania za úrody zeme. Poslúžil zborový spevokol v pekne vyzdobenom kostole. Nižšie je viedozáznam celých Služieb Božích a zvukový záznam kázne.

Piesne: 335, 402, 204, 224
Antifóna 76
Texty:
SZ text: Ž37,1-9
Epištola: 2.Tim 1,1-14    
Evanjelium:Mt 12,1-8 
Kázeň – 1.Moj 1,26-29 a 2,19-20a

Michal Findra