Zborový výlet Sliezsko 2016

V dňoch 28. – 29. mája sme sa vybrali za poznaním duchovného života v CZ v zahraničí, v susednej Sliezskej evanjelickej cirkvi. Cestou sme sa tešili na novevpoznatky a bolo ich skutočne mnoho.

Prvá naša zastávka bola v CZ Komorní Lhotka, kde nás vo farskej záhrade očakávali farárski manželia Boleslav a Renáta Firloví. Milé bolo, že nás celú dobru sprevádzali po slovensky, hoci len pani farárka je Slovenka z Bánoviec nad Bebravou. Prezreli sme si ich tolerančný chrám z roku 1782. Zaujímavé je, že je zmenšeninou najväčšieho luteránskeho chrámu, nachádzajúceho sa v poľskom Tešíne. Na oltári chrámu je obraz Poslednej Večere a po jeho obvode sú 4 postavy evanjelistov -Matúš, Marek, Lukáš a Ján. CZ má spolu s okolitými fíliami 1,200 cirkevníkov.

Po zbúraní starej fary postavili novú a zborový dom s veľkou zborovou miestnosťou, kde v zime konajú služby Božie. Na poschodí sú miestnosti pre detskú besiedku a mládež. Navštívili sme aj zariadenia Sliezskej diakonie, ktoré sú v tejto obci až 3: Betánia pre seniorov (8 miest), Betezda pre zdravotne postihnutých od 18 do 50 rokov (20 miest) a Sarepta domov pre seniorov (80 miest) .

Skupina našich zdatnejších účastníkov sa zúčastnila výstupu na pomerne veľký kopec Godulu nad obcou, kde sa v rokoch protireformácie konali tajné služby Božie v lesnom kostole na Godule. Tam zaspievali, prečítali 145 žalm o chvále veľkosti a dobrotivosti Božej a pomodlili sa. Bolo to dojemne. Unavení, ale šťastní po návrate prijali milé občerstvenie v drevenej Arche vo farskej záhrade. S poďakovaním za preukázanú veľkú lásku a pohostinnosť sme sa vybrali do ubytovacieho zariadenia Kresťanského spoločenstva KARMEL v Smiloviciach.

Po dobrom obede sme odišli do CZ Třanovice, kde už očakával brat farár Tomáš Tyrlík a oboznámil nás v Múzeu Juraja Tranovského so životom a dielom tohto aj nám vzácneho kňaza. CZ v Třanoviciach aj s okolitými fíliami má 650 členov. Činnosť je bohatá pre všetky vekové kategórie. Na nedeľnú besiedku aj vo fíliach prichádza do 107 detí, dorast 14-17-ročných má 35 členov, mládež 25, manželské páry 80 členov, okrem toho stredná generácia a dôchodcovia. Činnosť CZ je živá a požehnaná.

Po večeri sme mali večerný program. Zaspievali sme duchovné piesne a prečítali text Božieho slova z listu apoštola Pavla Filemonovi. Brat farár nám vyložil čo si my máme z toho listu odniesť a poučiť sa. Bol to príjemný večer.

Nedeľa patrila návšteve služieb Božích v CZ v Albrechticiach. Pred kostolom sme boli všetci milo privítaní členkou CZ, čo bolo veľmi príjemné. Domáci brat farár začal slovami Ježiša Krista učeníkom: Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. (L l0,l6) Brat farár M. Findra pozdravil cirkevníkov od nášho CZ. V priebehu služieb zaznel spev mládežníckeho spevokolu a dve chvály so skupinou hudobníkov. Kázeň Slova Božieho bola založená na texte z l J 4,l6¬21 o Božej láske a o tom kto miluje Boha, aby miloval aj brata. V zborovej miestnosti bolo pripravené milé pohostenie a bližšie sme boli oboznámení so všestrannou činnosťou CZ.

Potom sme už cestovali do poľského Tešína, aby sme navštívili najväčší luteránsky chrám v Strednej Európe. Bol stavaný ako predtolerančný kostol milosti pre celú oblasť Sliezska pre 7 8 tisíc cirkevníkov. Musel byť postavený na okraji mesta, bez veže, ale neskôr bola dostavaná aj veža. Dnes je už v Tešínskom zbore 8 kostolov, takže návštevnosť je už 300 – 400 ľudí. Služby Božie sa konajú dvakrát v nedeľu. V tomto prekrásnom a obrovskom chráme sme srdečne zaspievali našu hymnu Hrad prepevný. S vďakou a údivom sme spomínali na predkov, ktorí takýto monumentálny  kostol postavili. Na prvom chóre (zo štyroch) sme si prezreli aj múzeum.

Po nasýtení žalúdkov dobrým českým jedlom sme sa obohatení a šťastní vrátili domov. Z horlivosti a silnej viery sliezskych evanjelikov sa máme čo učiť. V modlitbách ďakujeme za nám preukazovanú lásku a pohostinnosť po celú dobu pobytu. Nech ich Pán Boh žehná aj v ďalšej práci!

Zuzana Hybenová

Tu sú k stiahnutiu fotky od účastníkov.