Veľká Noc 2016

Aj tohtoročná Veľká Noc sa niesla v našom zbore troma slávnostnými dňami: Veľký Piatok, Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok.

Veľký piatok je vrcholný deň pôstneho obdobia, keď si pripomíname smrť Pána Ježiša Krista na kríži. V tento smutný deň sa na pašiových službách Božích stotožňujeme s našim Pánom v Jeho veľkom utrpení za naše hriechy. Ale – napriek smútku – silno vnímame evanjelium Veľkého piatka, že Kristus na dreve kríža zaplatil za naše hriechy, a tak nás zmieril s Bohom Otcom. Pieseň vďaky za Kristovo dielo spasenia zaspievali aj členovia spevokolu.

vn2016 01

V znamení triumfálneho Kristovho vzkriesenia bola Veľkonočná nedeľa. Kostolné lavice boli zaplnené radostnými veriacimi, ktorí sa za túto veľkú radosť prišli poďakovať svojmu Bohu. Brat farár Bednár nás nasmeroval ku vďačnosti za evanjelium tohto dňa vzkriesenia, že ako Pán Ježiš Kristus bol vzkriesený z hrobu, rovnako tak budeme aj my, veriaci v Neho, vzkriesení pre večný život v Božom kráľovstve. Veď vládu smrti zlomil Pán, už svetlo do tmy svieti nám a hlása jeho svit, že smieme večne žiť! – takto radostne spieval spevokol, ku ktorému sa veľmi oduševnene pripojili deti z nedeľnej besiedky. Vďaka sestrám – M. Bednárovej, dirigentke spevokolu a A. Findrovej, vedúcej detskej besiedky – i za toto duchovné posolstvo v hudobnom prevedení, ku ktorému prispeli aj M. Nikerle ml. hrou na digitálnom piane a V. Gallo ml. hrou na husliach.

vn2016 02

Vo Veľkonočný pondelok nám brat farár M. Findra v kázni kládol na srdce príkaz vzkrieseného Pána Ježiša Krista choďte a robte mi učeníkmi všetky národy až do končín zeme. To pre veriacich v Pána Ježiša Krista znamená – s pomocou Ducha Svätého – vždy a všade svedčiť o evanjeliu slovami, skutkami aj životom… sám Pán Ježiš prisľúbil, že On takúto vernú službu požehná.

Zuzana Valeková