23.10.2022 19.nedeľa po Svätej Trojici

Nedeľné Služby Božie – téma: Poslušnosť lásky

Piesne: 187, 469, 183, 226 a antifóna: 59

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Ž 84,2-7
Epištola – 2.Tim 4,6-8 a 16-18
Evanjelium – Mk 2,1-12
Kázeň – Mk 2,10-12

Michal Findra