23.1.2022 3.nedeľa po Zjavení

Nedeľné Služby Božie s témou: Dobrým premáhaj zlé.

Piesne: 366, 456, 250, 62 a antifóna 13.

Môžete si pozrieť priamy prenos zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Ž 31,2-8
Epištola: R 12,17-21
Evanjelium: J 4,27-42
Kázeň Mt 8,5-13

Michal Findra