18.10.2020 19.nedeľa po Svätej Trojici

Prinášame video záznam Služieb Božích a audiozáznam kázne z popradského evanjelického kostola. Téma nedele bola Sila viery a sprevádzal nás ňou prorok Eliáš.

Piesne: 188, 696, 201, 633 Antifóna: 68

Stretli sme sa k Službám Božím šiesti, ako nám dovoľovali predpisy. Ďakujem za službu všetkým zúčastneným.

Starozmluvný text – 1.Moj 32,23-31
Epištola – Žid 11,1-6 
Evanjelium – Mt 9,1-8 
Kázeň 1.Kráľov 17,1-6

Michal Findra