Rozlúčka s Bednárovcami (na základe Zborového Listu)

Posledné stretnutia a rozlúčky nepatria k tým príjemným a potešujúcim. V 48. týždni roka 2018 boli viaceré posledné oficiálne stretnutia.

Začalo sa to v stredu 28. novembra posledným nácvikom piesní spevokolu na Prvú adventnú nedeľu. Tento nácvik bol spojený s rozlúčkou členov zborového spevokolu so svojou obľúbenou a vynikajúcou dirigentkou sestrou Martou Bednárovou. Boli sme smutní z jej odchodu aj preto, že za ňu nemáme náhradu. Našou nádejou sú modlitby s prosbou o pomoc Pána Ježiša aj v tejto záležitosti – veď On zasľúbil: keď budete v mojom mene prosiť ja vám dám. Veríme, že tak bude, lebo Pán svoje sľuby plní.

Vo štvrtok 29. novembra bola biblická hodina. Na tých predchádzajúcich sme postupne študovali apoštolov Pána Ježiša Krista, aby sme ich lepšie poznali. Začali sme Petrom, pokračovali Jánom, Matúšom a ďalšími a na záver sme prebrali postavu Judáša. Brat farár Libor Bednár nám vykreslil aj Judášove dobré vlastnosti, pre ktoré si ho Pán Ježiš vyvolil za učeníka. Táto biblická hodina bola posledná pred adventom, lebo v ňom už nasledujú večerné stredtýždňové adventné služby Božie. Bola to aj posledná biblická hodina, vedená bratom zborovým farárom Liborom Bednárom. O spoločnom biblickom štúdiu vyznal, že ho mal rád a na biblické hodiny sa dôkladne pripravoval. Rozlúčili sme sa piesňou z ES č. 513: Ja v Boha milého, dúfam dňa každého. On sa o mňa verne stará a v súžení pomáha, pred nešťastím ma chráni a rukou svojou bráni…

Rozlúčkové boli aj služby Božie 2. decembra na Prvú adventnú nedeľu, ktorou sme vstúpili do adventného času, času očakávania na príchod Pána Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. Brat farár Libor Bednár si za základ kázne vzal biblický text z knihy Sudcov 7,1-7. Hovoril o premene Gideona, sudcu s nie najlepšou povesťou na verného a oddaného služobníka Hospodinovho. Dobre je položiť si otázku: ako by sme reagovali my na také úlohy od Hospodina ako dostal Gideon? On sa svojou poslušnosťou voči Hospodinovi zaradil medzi svedkov viery. Aj na naše srdcia klope Pán Ježiš – otvorme Mu ich! Po kázni nasledovala rozlúčka s bratom zborovým farárom Liborom Bednárom. Poďakovanie za jeho 15,5-ročné pôsobenie vyjadrila sestra zborová dozorkyňa Janka Hesová, lebo jeho pôsobenie bolo cítiť v každej oblasti. Zaželala mu Božie požehnanie a zdravie aj na novom mieste v CZ ECAV Bratislava-Dúbravka, kde bude čoskoro pôsobiť ako zborový farár. Rozlúčil sa s ním aj brat farár Michal Findra a zborový spevokol zaspieval: Požehnanie, lásku, pokoj vám! Na vašich cestách aj vo dňoch všedných bude vás chrániť verný Pán.

Aj redakčný kolektív Zborového listu popradských evanjelikov ďakuje bratovi farárovi Liborovi Bednárovi za iniciatívu vydávať zborový časopis – ktorý si za tie roky získal obľubu aj srdcia čitateľov – a za spoluprácu pri jeho tvorbe celých 15 rokov. Za všetkých členov zboru ďakujeme za prácu manželov Bednárovcov a prajeme im, aby Pán žehnal ich službu aj v novom pôsobisku. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s nimi i s nami všetkými aj naďalej.

Zuzana Hybenová, Zuzana Valeková