Vyšívaná história 6.5.2018

História je učiteľka života – toto staré latinské príslovie je platné, ale len vtedy je užitočné, ak sa históriou dáme poučiť. Veľmi dôležité je poznať nielen príčiny a okolnosti, ktoré viedli k historickým udalostiam, ale aj ich následky – zmeny, ktoré ony spôsobili v ľudskej spoločnosti. K tomu patrí aj poznanie významných osobností dejinných udalostí.

V minulom roku sme si pripomenuli 500. výročie reformácie cirkvi. Do množstva podujatí k tomuto výročiu chcelo prispieť i Spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ), preto pripravilo dva projekty: Reformácia a ženy a Vyšívaná história reformácie na Slovensku.

Druhý menovaný projekt bol vybratý ako téma zborového popoludnia v nedeľu 6. mája v našej „zborovke“. Na projekte participovali ženy vo všetkých 14 seniorátoch ECAV a pozostáva zo 16 vyšitých gobelínov, znázorňujúcich vývin udalostí v ECAV na území Slovenska v priebehu 500 rokov.

Popoludnie bolo obohatené účasťou sestry farárky Ľ. Sobanskej, koordinátorky SEŽ v Tatranskom senioráte (TAS), rovnako aj troch sestier-vyšívačiek z CZ ECAV Svit. Hostky nám porozprávali o vzniku projektu, jeho organizovaní i o vyšívaní. Najťažšie sa vyšívali gobelíny s množstvom postáv. Na vyšívačku z gemerského seniorátu (10. gobelínu Prešovské popravy) tak silno doľahla tragickosť a vážnosť témy (30 katov sťalo a rozštvrtilo najváženejších evanjelikov), že požiadala, aby ho nemusela dovyšívať (dokončil ho brat J. Krišťák z Rejdovej). V TAS vyšívali sestry vo Svite gobelín Hniezdo Slovensko v náručí Ježiša Krista. Je to záverečný obraz série s odkazom na báseň Milana Rúfusa Modlitba za Slovensko, ktorou básnik zveruje Slovensko do tej najvyššej a najlepšej ochrany – do rúk Pána Ježiša Krista. Sestrám zo Svitu za ich námahu úprimne ďakujeme aj my. Nech Pán Boh požehná všetko, čo s vďakou a chválou konáme na Jeho slávu, lebo všetko je len z Jeho milosti a lásky!

Rúfusova Modlitba za Slovensko – v programe popoludnia ju predniesla sestra Z. Valeková – je básnikovo vyznanie lásky rodnej malej krajine a ono rámcuje cyklus zobrazených/prevyšívaných historických udalostí. Prezentáciu témy, obrazom aj slovom, pripravil brat farár M. Findra. Tak prítomní videli projekt v plnej kráse a vypočuli si výklad dejín reformácie u nás podľa jednotlivých gobelínov.

Projekt Vyšívaná história je unikátny príspevok všetkých 14 seniorátov našej cirkvi cez ochotné a šikovné ruky desiatok sestier, ale aj niekoľkých bratov, zapojených do vyšívania. Úprimné poďakovanie patrí: koordinátorke celého projektu, sestre farárke D. Horínkovej, ktorá organizovala prácu vyšívačiek a pripravovala semináre s prednáškami prof. J. Krivošovej o dejinách cirkvi; sestre J Kepplovej za jedinečnú ideu sústrediť v mene takéhoto diela množstvo príčinlivých rúk; sestre E. Fojtíkovej za bdenie nad formálnym stvárnením obrazov; sestre J. Krivošovej za výtvarnú koncepciu a umelecké stvárnenie diela.

Vyšívanú históriu reformácie na Slovensku organizátorky vyprevadili do sveta s nádejou, že sa stane Božím nástrojom na upevnenie viery a povzbudenie cirkvi. Nech je nám príkladom horlivosť predkov. Nezľakli sa ani v ťažkých dobách pre cirkev a často obetovali život i majetok pre zachovanie vernosti Pánu Bohu – poučme sa od nich! Dnes, keď máme náboženskú slobodu, vidíme vlažnosť a opúšťanie cirkvi i Boha – pritom by sme mali konať opačne a prichádzať s vďakou Bohu za všetky Jeho dobré dary…

Zuzana Hybenová

One comment

  1. Pekné a poučné odpoludnie to bolo! Vďaka Bohu za iniciatívnych ľudí v našej cirkvi… v tomto prípade je obdivuhodné zapojenie sa sestier – i bratov – v projekte “Vyšívaná história reformácie na území SR”.
    Pán nech žehná všetky úprimné skutky viery na slávu Jeho mena i našej cirkvi.

Comments are closed.