Návšteva z Lohmaru august 2017

 

V dňoch 18. až 22. augusta sme prijali návštevu z Lohmaru – bratov a sestry z partnerského cirkevného zboru, s ktorými sme strávili krásne spoločné chvíle.

V piatok večer sme ich privítali v zborovej miestnosti. V sobotu sme spolu s nimi absolvovali túru Prielomom Hornádu v Slovenskom raji. Bol to náročný trek, ale – vďaka Bohu a výbornému horskému vodcovi – všetko dobre dopadlo.

 
V nedeľu na službách Božích kázal brat farár Jochen Schulze a hostia nám zaspievali dve piesne. K tej druhej – Lutherovej hymne Hrad prepevný je Pán Boh náš – sme sa po prvom verši pripojili aj my, domáci, a zaznel tak nemecko-slovenský duet. Hostia priniesli dary, ktoré nám odovzdali na službách Božích: revidovaný preklad Lutherovej nemeckej Biblie v súčasnej nemčine a dva  svietniky, s gravírovaným nápisom Poprad – Lohmar, 25 rokov (totiž, uplynulo už 25 rokov trvania partnerstva medzi našimi zbormi).

Dary nám symbolicky pripomínajú, že slovo Božie sa má zvestovať v reči zrozumiteľnej poslucháčom a horiace sviece vo svietnikoch poukazujú na náš život – aby naše slová i skutky boli svetlom medzi ľuďmi, lebo tak, ako sa sviece horením zmenšujú až po sebaobetovanie, tak sa aj my máme obetovať v službe Bohu a blížnym. Po službách Božích sme hostí zobrali na obed do svojich domácností a hostiteľské rodiny im na odpoludnie pripravili individuálny program.

V pondelok sme absolvovali spoločný výlet. Prezreli sme si kostol sv. Ladislava vo Spišskom Štvrtku, Spišský hrad, katedrálu sv. Martina v Spišskej kapitule a drevený evanjelický kostol v Kežmarku. Šťastní a príjemne unavení sme strávili večer pri spoločnej večeri, na ktorú nás pozvali naši hostia. Rozlúčili sme sa s nimi v utorok ráno, keď sme ich vyprevadili na cestu na krakovské letisko. Veľká vďaka patrí všetkým našim bratom a sestrám, ktorí sa hostí ujali, ktorí im venovali svoj čas, ktorí otvorili pre nich svoje domácnosti, ktorí preložili a urobili jazykovú korektúru kázne – teda všetkým, ktorí im odovzdali kus svojej lásky. Vďaka Bohu za spoločne strávený požehnaný čas.

Libor Bednár, Zuzana Hybenová, Zuzana Valeková