Ekumenická pobožnosť 19.1.2014

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v Poprade v Gréckokatolíckom chráme svätých apoštolov Petra a Pavla konala 19. januára 2014 ekumenická pobožnosť.

Od roku 1968 Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví v spolupráci s Pápežskou radou na podporu jednoty kresťanov vydáva každoročne pri tejto príležitosti materiály, ktorých prípravou bývajú poverené miestne cirkvi, cirkevné a ekumenické spoločenstvá niektorej krajiny. Texty pre tento rok pripravovali kresťania z rôznych častí Kanady a za nosnú tému zvolili Pavlovu provokujúcu otázku: „Je Kristus rozdelený?“ (1 Kor 1,13). Je to radostná výzva k modlitbe a sebaskúmaniu každého osobne i kresťanských spoločenstiev.

Pobožnosti sa zúčastnili: 3 farnosti rímskokatolíckej cirkvi,  gréckokatolícka cirkev, 2 zbory evanjelickej cirkvi a. v. , cirkev adventistov siedmeho dňa, apoštolská cirkev a  spoločenstvo Komunity Chemin Neuf.

Všetky čítané texty a slová spievaných piesní pripomínali Božie volanie k obnove a budovaniu vzájomného vzťahu v Ježišovi Kristovi cez modlitby, piesne a slová. Radostne znela spoločná pieseň: Zídení ako rodina sme spolu pred Tebou, jednotní spievame zo srdca Kráľovi kráľov… K slávnostnej atmosfére prispeli zborovým spevom rímskokatolícky zbor Veľká a evanjelický zbor Poprad každý dvomi piesňami.

Od predstaviteľov  jednotlivých cirkví zneli chvály a vďakyvzdanie, homília brata evanjelického farára Michala Findru  z evanjelia Mar 9,40: „Veď kto nie je proti nám je za nás“ s výkladom a prosebné modlitby od zástupcov zúčastnených cirkví. Zhromaždení členovia všetkých cirkví za každou prosbou prosili: „Bože, vyslyš prosby naše“.

Apoštol Pavol vyzýval kresťanov v Korinte, aby vo svojom srdci uznali a svojimi skutkami  dokázali, že Kristus nie je rozdelený! Podobne pozýva aj nás, aby sme si plnšie uvedomili mieru jednoty, ktorú už máme v Kristovi so všetkými, ktorí na každom mieste vzývajú meno Pána Ježiša Krista.
Bolo to požehnané popoludnie a rozchádzali sme sa povzbudení na duchu. V duši nám doznievala pieseň evanjelického spevokolu: „Nech pokoj Boží a láska bratská  vždy s nami je…“ a to bolo želanie všetkých prítomných. Nech Pán Boh žehná túto našu snahu o jednotu a bratskú lásku aj naďalej!

Z. Hybenová

Správa publikovaná na Televízii Poprad :